Alku

Kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on murroksessa ympäristöalan testaustoiminnan muutospaineiden myötä.

Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisen roolin ja vaikuttavuuden selvittäminen uudessa toimintaympäristössä edellyttää kansallisen yhteisen näkemyksen muodostamisen eri alan toimijoiden kesken.

Tervetuloa hankkeemme www-sivuille. Täältä löydät perustiedot ennakointihankkeestamme, taustamateriaalia ja tulokset sekä keskustelua.

Visualisoitu kokonaisesitys hankkeesta

Tausta ja aiemmat selvitykset

Vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi ympäristömittauksissa

Kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on murroksessa ympäristöalan testaustoiminnan muutospaineiden myötä. Vertailulaboratoriotoiminnalla vahvistetaan alan toimijoiden tuottaman tiedon yhtenäisyyttä ja keskinäistä vertailtavuutta vahvistaen niiden avulla johdettujen toimenpiteiden oikeellisuutta julkisessa päätöksenteossa. Vertailulaboratorioita ovat SYKE, IL, THL sekä näihin verrattavissa olevat VTT, STUK. Lisäksi näitä lähellä olevia toimijoita ovat mm.  LUKE, EVIRA, GTK, TTL. Vertailulaboratorioiden ja alan toimijoiden toimintaympäristö on muutoksessa toimintaan vaikuttavista muutostrendeistä johtuen. Ympäristöalan toimijoihin vaikuttavien muutostrendien vaikutukset kansalliseen vertailulaboratoriotoimintaan on tarve arvioida tarkemmin.

Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisen roolin ja vaikuttavuuden selvittäminen uudessa toimintaympäristössä edellyttää kansallisen yhteisen näkemyksen muodostamisen eri alan toimijoiden kesken. Teknologinen murroksen myötä ympäristöanalytiikan luonne on muutoksessa. Voidaan puhua disruptiosta, millä viitataan perinteistä toimintaa haastaviin ja häiritseviin innovaatioihin, tapoihin tehdä asiat uudella tavalla. Teknologian kehittyminen mahdollistaa esimerkiksi satelliittiteknologian hyödyntämisen joissakin ympäristöalan tutkimuksissa, jatkuvatoimisen automaattisen mittauksen havaintopaikalla (”on line” mittaamisen), big datan kerryttämisen eli laajojen tietomäärien yhtenäinen keräämisen ja niiden avoimen hyödyntämisen, automaation ja robotiikan tai tekoälyn hyödyntäminen ja muut uudet toimintatavat.

Teknologisten trendien lisäksi muut vertailulaboratoriotoimintaan vaikuttavat trendit tulee huomioida. Mainittujen trendimuutosten ohella toimintaan vaikuttaa julkisella sektorilla poliittiset päätökset toimintaympäristöissä ja laitosten toiminnoissa. Poliittisella puolella hallintouudistukset ovat keskeisiä. Ympäristö- ja arvopuolella esimerkiksi kaupunkimaistuminen, luonnon arvostaminen virkistyskäytössä ja ilmastonmuutos. Väestön kehityksessä mm. työvoiman saatavuuskysymykset voivat olla merkitseviä. Taloudellisissa trendeissä bio- ja kiertotalouden korostuminen, kansainvälinen kysyntä. Tutkimuksessa potentiaalisia vaikuttavia trendejä generoidaan systemaattisesti ja valitaan niistä tärkeimmät, vaikuttavimmat tarkempaan vaikutusanalyysiin.

tietokayttoon.fi

Aiheeseen liittyviä aikaisempia raportteja:

Tavoitteet ja tuotetut materiaalit

Hankkeen aikataulu  on  1.2. – 30.9. 2018

Hankkeen tavoitteet:

 1. Tunnistaa vertailulaboratoriotoimintaan vaikuttavat keskeisimmät muutostekijät
 2. Arvioida muutostekijöiden vaikutus vertailulaboratoriotoiminnan rooliin tulevaisuudessa
 3. Eri toimijoiden yhteisen tahtotilan selvittäminen toimijoiden rooleista
 4. Tunnistaa tulevaisuuden keskeisiä arvoverkkoja vertailulaboratoriotoiminnan nykyisyydessä ja tulevaisuudessa
 5. Etsiä esimerkkeinä erilaisia toimintamalleja, jolla muutostekijöiden paine toiminnan muutokseen voidaan ratkaista käytännössä
 6. Tuoda esiin vertailulaboratorioiden vaikuttavuus nyt ja asetetun  tulevaisuuden aikajänteen tilanteessa

Hankesuunnitelma tutkimuskysymyksinä

 1. Saadaanko kansallisella vertailulaboratoriotoiminnalla aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta, johon toiminnalla pyritään eri asiakasryhmien (esim. kansalaiset, yritystoiminta, hallinto) näkökulmasta?
 2. Onko jokin potentiaalinen vaikuttavuushyöty jäänyt huomiotta tai toteutumatta?
 3. Onko toiminnalla ristiriitaisia vaikutuksia?
 4. Millä aikajänteellä ja tavoilla uusien teknologioiden ja yhteiskunnallisten muutosten odotetaan muuttavan toimialaa ja sitä kautta vertailulaboratoriotoiminnan roolia?
 5. Mitkä tekijät tukevat kehitystä, entä mitä voidaan nähdä alan tulevaisuuden haasteina?
 6. Mitkä ovat toimintaympäristön muutoksiin vastaamisen tärkeimmät edellytykset? (organisoituminen, toimintatavat, yhteistyömuodot, sopeutuminen mittaustoiminnan paradigman muutoksiin?)
 7. Miten kansallinen vertailulaboratoriotoiminta ja sen kehittäminen suhteutuu muiden EU-maiden pyrkimyksiin ja organisoitumiseen?
 8. Miten muualla on varauduttu uusien teknologioiden ja uusien globaalien arvoverkkojen ja alustojen edellyttämiin toimintamuutoksiin?
 9. Onko nähtävissä, että alalle olisi syntymässä uusia, disruptiivisia toimintamalleja, esimerkiksi alustatalouden kehityksen myötä?
 10. Olisiko nykyisille juridisille organisoitumismuodoille vaihtoehtoja?

Tuotetut julkaisut ja  materiaalit:

Blogi

Heja Sverige: Laatutietoisuus Ruotsin viennin kasvuvaltti

Katarina Björklöf,  Suomen ympäristökeskus (vieraileva kolumnisti) Ruotsin akkreditointielin Swedac tutki hallituksen toimeksiannosta miten laatutekijät, kuten akkreditointi ja standardisointi hyödyntävät ruotsalaisten tuotteiden vientiä. Toimeksianto perustui vuonna 2015 tehtyyn vientistrategiaan, jonka mukaan Ruotsin vientiä tulisi kasvattaa ja työttömyyttä laskea. Taustalla oli myös tieto, että yritykset ymmärtävät heikosti standardisoitujen menetelmien käytöstä ja toiminnan akkreditoinnista syntyvät hyödyt. Raportissa ”Starkare Sverige …

Luottamus yhteiskunnassa edellyttää oikeaa ja luotettavaa tietoa

Vertailulaboratoriotoiminnan tavoitteena on parantaa ympäristötiedon laatua ja välittää päättäjille tietoa laatuun vaikuttavista tekijöistä. Ympäristömittausten vertailulaboratoriotoiminta auttaa yrityksiä tuottamaan laadukkaita mittaustuloksia ja julkista hallintoa tekemään oikeita päätöksiä. (YM) Lue koko blogiteksti Tietokäyttöön – sivustolta: https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/luottamus-yhteiskunnassa-edellyttaa-oikeaa-ja-luotettavaa-tietoa

Tulevaisuustyöpaja elokuussa!

Hankkeeseen osallistuville tahoille, kuten Delfoi-panelisteille, järjestetään elokuun lopulla Helsingissä Tulevaisuusverstas Delfoi-paneelin 2. kierroksen tulosten esittelemiseksi ja syventämiseksi. Alustavasti Tulevaisuusverstaassa syvennettäviä teemoja ovat vertailulaboratorioiden organisointi, “omistus” ja koordinaatio, uusien teknologioiden vaikutus, uudet mitattavat ja huoltovarmuuskysymykset. (JI)