Tavoitteet ja tuotetut materiaalit

Hankkeen aikataulu  on  1.2. – 30.9. 2018

Hankkeen tavoitteet:

 1. Tunnistaa vertailulaboratoriotoimintaan vaikuttavat keskeisimmät muutostekijät
 2. Arvioida muutostekijöiden vaikutus vertailulaboratoriotoiminnan rooliin tulevaisuudessa
 3. Eri toimijoiden yhteisen tahtotilan selvittäminen toimijoiden rooleista
 4. Tunnistaa tulevaisuuden keskeisiä arvoverkkoja vertailulaboratoriotoiminnan nykyisyydessä ja tulevaisuudessa
 5. Etsiä esimerkkeinä erilaisia toimintamalleja, jolla muutostekijöiden paine toiminnan muutokseen voidaan ratkaista käytännössä
 6. Tuoda esiin vertailulaboratorioiden vaikuttavuus nyt ja asetetun  tulevaisuuden aikajänteen tilanteessa

Hankesuunnitelma tutkimuskysymyksinä

 1. Saadaanko kansallisella vertailulaboratoriotoiminnalla aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta, johon toiminnalla pyritään eri asiakasryhmien (esim. kansalaiset, yritystoiminta, hallinto) näkökulmasta?
 2. Onko jokin potentiaalinen vaikuttavuushyöty jäänyt huomiotta tai toteutumatta?
 3. Onko toiminnalla ristiriitaisia vaikutuksia?
 4. Millä aikajänteellä ja tavoilla uusien teknologioiden ja yhteiskunnallisten muutosten odotetaan muuttavan toimialaa ja sitä kautta vertailulaboratoriotoiminnan roolia?
 5. Mitkä tekijät tukevat kehitystä, entä mitä voidaan nähdä alan tulevaisuuden haasteina?
 6. Mitkä ovat toimintaympäristön muutoksiin vastaamisen tärkeimmät edellytykset? (organisoituminen, toimintatavat, yhteistyömuodot, sopeutuminen mittaustoiminnan paradigman muutoksiin?)
 7. Miten kansallinen vertailulaboratoriotoiminta ja sen kehittäminen suhteutuu muiden EU-maiden pyrkimyksiin ja organisoitumiseen?
 8. Miten muualla on varauduttu uusien teknologioiden ja uusien globaalien arvoverkkojen ja alustojen edellyttämiin toimintamuutoksiin?
 9. Onko nähtävissä, että alalle olisi syntymässä uusia, disruptiivisia toimintamalleja, esimerkiksi alustatalouden kehityksen myötä?
 10. Olisiko nykyisille juridisille organisoitumismuodoille vaihtoehtoja?

Tuotetut julkaisut ja  materiaalit: