Tausta ja aiemmat selvitykset

Vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi ympäristömittauksissa

Kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on murroksessa ympäristöalan testaustoiminnan muutospaineiden myötä. Vertailulaboratoriotoiminnalla vahvistetaan alan toimijoiden tuottaman tiedon yhtenäisyyttä ja keskinäistä vertailtavuutta vahvistaen niiden avulla johdettujen toimenpiteiden oikeellisuutta julkisessa päätöksenteossa. Vertailulaboratorioita ovat SYKE, IL, THL sekä näihin verrattavissa olevat VTT, STUK. Lisäksi näitä lähellä olevia toimijoita ovat mm.  LUKE, EVIRA, GTK, TTL. Vertailulaboratorioiden ja alan toimijoiden toimintaympäristö on muutoksessa toimintaan vaikuttavista muutostrendeistä johtuen. Ympäristöalan toimijoihin vaikuttavien muutostrendien vaikutukset kansalliseen vertailulaboratoriotoimintaan on tarve arvioida tarkemmin.

Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisen roolin ja vaikuttavuuden selvittäminen uudessa toimintaympäristössä edellyttää kansallisen yhteisen näkemyksen muodostamisen eri alan toimijoiden kesken. Teknologinen murroksen myötä ympäristöanalytiikan luonne on muutoksessa. Voidaan puhua disruptiosta, millä viitataan perinteistä toimintaa haastaviin ja häiritseviin innovaatioihin, tapoihin tehdä asiat uudella tavalla. Teknologian kehittyminen mahdollistaa esimerkiksi satelliittiteknologian hyödyntämisen joissakin ympäristöalan tutkimuksissa, jatkuvatoimisen automaattisen mittauksen havaintopaikalla (”on line” mittaamisen), big datan kerryttämisen eli laajojen tietomäärien yhtenäinen keräämisen ja niiden avoimen hyödyntämisen, automaation ja robotiikan tai tekoälyn hyödyntäminen ja muut uudet toimintatavat.

Teknologisten trendien lisäksi muut vertailulaboratoriotoimintaan vaikuttavat trendit tulee huomioida. Mainittujen trendimuutosten ohella toimintaan vaikuttaa julkisella sektorilla poliittiset päätökset toimintaympäristöissä ja laitosten toiminnoissa. Poliittisella puolella hallintouudistukset ovat keskeisiä. Ympäristö- ja arvopuolella esimerkiksi kaupunkimaistuminen, luonnon arvostaminen virkistyskäytössä ja ilmastonmuutos. Väestön kehityksessä mm. työvoiman saatavuuskysymykset voivat olla merkitseviä. Taloudellisissa trendeissä bio- ja kiertotalouden korostuminen, kansainvälinen kysyntä. Tutkimuksessa potentiaalisia vaikuttavia trendejä generoidaan systemaattisesti ja valitaan niistä tärkeimmät, vaikuttavimmat tarkempaan vaikutusanalyysiin.

tietokayttoon.fi

Aiheeseen liittyviä aikaisempia raportteja: